Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον  επανακαθορισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού και την εξασφάλιση ανταποδοτικότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Φωτισμού

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον  επανακαθορισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού και την εξασφάλιση ανταποδοτικότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Φωτισμού

ΑΔΑ: Ψ4Π0Ω1Λ-ΑΒΒ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6017/2-11-2018

AΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19ης /29-10-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

Στη Σαμοθράκη σήμερα 29-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 5792/26-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΘEMA: 16 «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον  επανακαθορισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού και την εξασφάλιση ανταποδοτικότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Φωτισμού» 

     Αρίθμ. Απόφαση: 276

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βάβουρα Ευαγγελία-  Δημ. Σύμβουλος 1. Βογιατζής Ιωάννης-    Δημ. Σύμβουλος
2. Γαλατούμος Νικόλαος-     »      » 2.  Ατζανός Παναγιώτης-    »     »
3. Κορδώνια Ευγενία-          »      » 3.  Γλήνιας Μιχαήλ-           »     »
4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »     » 4. Λαζανδρέας Κων/νος-    »      »
5. Μισέντου Φράγκου Άννα- »     » 5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη- »   »
6. Παπάς Παναγιώτης- Πρόεδρος ΔΣ. 6.  Στεργίου Εμμανουήλ     »      »
7. Πρόξενος Χρήστος-        »      » 7. Ταμπάκης Νικόλαος –      »      »
8. Κουτράκη Μαρία-           »      »  
9. Λάζαρης Αλεξανδρος-     »      »  
  (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος του Δήμου Χονδρός Σταύρος για την τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 10ο θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στην αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φωτεινός Φωτεινός και αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 10ο θέματος και πριν από την λήψη απόφασης.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κ. Παπάς Παναγιώτης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασής και εισηγήθηκε ως εξής:

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος ¨Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων¨ ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06 αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας.

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής (ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της δημοσίευσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων). Η ανωτέρω δηλ. διάταξη του ΚΔΚ ισχύει μόνο για τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος αριθ. 49/62650/23-11-2006) (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007).

Με τη Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006 γίνονται δεκτά τα εξής σχετικά με τη δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α’171) όπως τροποποιήθηκε με τα διαλαμβανόμενα στο στοιχ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παρ. 2 του όρθρου 25 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α’ 131), οι αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, εφ’ όσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά ο τρόπος δημοσίευσης τους δημοσιεύονται εντός πέντε ημερών από την ημέρα που λαμβάνονται. Ειδικότερα, τοιχοκολλώνται σε ειδικό πίνακα του Δημοτικού ή Κοινοτικού καταστήματος που είναι προορισμένος για τον σκοπό αυτό. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων. Περίληψη των πράξεων αυτών δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται, άλλως σε εφημερίδα που εκδίδεται στην ευρύτερη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περιφέρεια και περιλαμβάνει τα κύρια και ουσιώδη στοιχεία της κανονιστικής πράξης.

 

Με την αρίθμ. 157/2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο   α) να μην επανακαθορίσει τους συντελεστές υπολογισμού του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και να εξακολουθούν να ισχύουν  από 1/1/2019 οι συντελεστές που έχουν καθοριστεί με την αρίθμ. 234/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Σαμοθράκης, β) Την  κάλυψη του ποσού 41.251,06  € των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 που δεν δύναται να καλυφθούν από ανταποδοτικά ή άλλα ειδικευμένα έσοδα από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδα του Δήμου που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4483/2017 καθώς ο Δήμος Σαμοθράκης πληροί το πληθυσμιακό κριτήριο κάτω των 4.000 κατοίκων ενώ το ύψος του ισχύοντος συντελεστή υπολογισμού του τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Σαμοθράκης είναι κατά πολύ υψηλότερο από τους  αντίστοιχους  συντελεστές του  τέλους που ισχύουν για το Δήμο Αλεξανδρούπολης που αποτελεί την έδρα του νομού Έβρου.

Στην συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος
 • τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80
 • το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06
 • τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06
 • το άρθρο 202 του Ν.3463/06
 • την εγκύκλιο 41/2007 του ΥΠΕΣ
 • τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958
 • την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006
 • την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007
 • την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 • την απόφαση αριθ. 157/2018 της Οικονομικής Επιτροπής  “Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον  επανακαθορισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού και την εξασφάλιση ανταποδοτικότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Φωτισμού”
 • την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005
 • την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010
 • την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Α) Να μην επανακαθορίσει τους συντελεστές υπολογισμού του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και να εξακολουθούν να ισχύουν  από 1/1/2019 οι συντελεστές που έχουν καθοριστεί με την αρίθμ. 234/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Σαμοθράκης,

Β) Την  κάλυψη του ποσού 41.251,06  € των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 που δεν δύναται να καλυφθούν από ανταποδοτικά ή άλλα ειδικευμένα έσοδα από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδα του Δήμου που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4483/2017 καθώς ο Δήμος Σαμοθράκης πληροί το πληθυσμιακό κριτήριο κάτω των 4.000 κατοίκων ενώ το ύψος του ισχύοντος συντελεστή υπολογισμού του τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Σαμοθράκης είναι κατά πολύ υψηλότερο από τους  αντίστοιχους  συντελεστές του  τέλους που ισχύουν για το Δήμο Αλεξανδρούπολης που αποτελεί την έδρα του νομού Έβρου.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος τη σύνταξη αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων, να αναρτηθεί στο ΔΙΑΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης, περίληψή της  να δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία του νομού Έβρου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     Τα Μέλη          O Γραμματέας

Παπάς Παναγιώτης                        (Υπογραφές)       Φωτεινού Φωτεινός

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

 

Βίτσας Αθανάσιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο