Περί εξέτασης ένστασης για τον μειοδοτικού διαγωνισμό για την μίσθωση αποθηκευτικού χώρου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Περί εξέτασης ένστασης για τον μειοδοτικού διαγωνισμό για την μίσθωση αποθηκευτικού χώρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.4016 /3-8-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/24-7-2015 συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής

Στην Σαμοθράκη, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 13.30 στο Δημοτικό κατάστημα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την πρόσκληση 3740/20-7-2015 του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν3852/10.

ΘΕΜΑ 3ο : Περί εξέτασης ένστασης της Κας Δελούδη Γεωργίας για τον μειοδοτικού διαγωνισμό για την μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του έργου Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λημμάτων Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αρίθμ. Απόφ.73

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη:

Παρόντες Απόντες
1. ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
2. ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2.ΚΟΡΔΩΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
3. ΒΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Kα Βραχιώλια Ευαγγελία.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία την 24-7-2015 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρακτικό διαγωνισμού από 24-7-2015 κατέθεσαν προσφορές δύο (2) ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή Εκτίμησης:

1. ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΕ
2. ΔΕΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Επειδή εκ παραδρομής ανοίχθηκε ο φάκελος πριν συγκληθεί η επιτροπή γιατί δεν έγραφε ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και για τον λόγο αυτό ενημέρωσε και την μειοδότρια και την Επιτροπή Διαγωνισμού .
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την ένσταση της Κας Δελούδη .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό από 24-7-2015 της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας και αφού είδε τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται την ένσταση και επικαλούμενη το άρθρο 6 του ΠΔ 270/81 για επανάληψη του διαγωνισμού αποφασίζει επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο των δημοσιεύσεων.
2. Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βίτσας Αθανάσιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο