ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠE ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠE  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        

ΑΔΑ: 9ΨΥ4Ω1Λ-37Α

Αριθμ. πρωτ.: 3315/4-7-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠE ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(κατόπιν της αρίθμ/.103/2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.2190/1994 (Α΄28), συγκροτηθείσα με την υπ’ αρίθμ. 186/6-6-2019 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας)

ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών στους λουόμενους του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου»
Ειδικότητα: ΠΕ Iατρού
Κωδικός θέσης: 1  ΣΜΕ 1/2019
Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 30/10/2019
Αριθμός συμβάσεων :  Μια (1),
Αριθμός Υποψηφίων :  Ένας    (1),
Απορριπτέοι: Μηδέν (0)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

(σε μήνες)

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ   (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανηλικων τέκνων ) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΣ (αριθμ. τέκνων( ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΕΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ (1) ΜΟΝΑΔΕΣ (2) ΜΟΝΑΔΕΣ (3) ΜΟΝΑΔΕΣ (4) ΜΟΝΑΔΕΣ (5ή 6) ΜΟΝΑΔΕΣ (7) ΜΟΝΑΔΕΣ (8) ΜΟΝΑΔΕΣ (9) ΜΟΝΑΔΕΣ (10)  
(1) (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Περεντέ Ασλί Ρετζέπ ΑΕ693241 Όχι Α 2 7,20 15 0 0 0 0 0 0 100 288 105 493

 

Σαμοθράκη  4/7/2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Σκαρλατίδης Αθανάσιος……………………………
2.Χάιλας Δούκας……..………………..…………….
3.Βραχιώλια Ευαγγελία………………………………

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                                        

Αριθμ. πρωτ.: 3315/4-7-2019   


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠE ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(κατόπιν της αρίθμ/.103/2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.2190/1994 (Α΄28), συγκροτηθείσα με την υπ’ αρίθμ. 186/6-6-2019 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας)

ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών στους λουόμενους του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου»
Ειδικότητα: ΠΕ Iατρού
Κωδικός θέσης: 1  ΣΜΕ 1/2019
Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 30/10/2019
Αριθμός συμβάσεων :  Μια (1),
Αριθμός Υποψηφίων :  Ένας    (1),
Απορριπτέοι: Μηδέν (0)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
1 Περεντέ Ασλί Ρετζέπ 492

Σαμοθράκη  4/7/2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Σκαρλατίδης Αθανάσιος……………………………
2.Χάιλας Δούκας……..………………..…………….
3.Βραχιώλια Ευαγγελία………………………………

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο