ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

(Άρθρο 74, Ν. 3852/10)

 

Πρακτικό της αριθμ. 5/14-3-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Σαμοθράκης.

 

Στη Σαμοθράκη και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 14  του μηνός Mαρτίου  του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  ύστερα από την με αριθμό 1309/10-3-2017          έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α’ 87.

 

 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει παρουσία των μελών της μειοψηφίας για να γίνει η εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 Ν. 3852/10 2010) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014)και για τον λόγο αυτό ματαιώνετε και θα ορισθεί εκ νέου ημέρα συνεδρίασης .

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Βίτσας Αθανάσιος 1. Ατζανός Παναγιώτης
  2. Λαζανδρέας Κων/νος
  3. Γαλατούμος Νικόλαος
  4. Βάβουρα Ευαγγελία
  5. Βογιατζής Ιωάννης
  6. Πρόξενος Χρήστος

 

 

(οι οποίοι δεν προσήλθαν

αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο