Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ,  ύστερα από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Το πλήρες πρακτικό μπορείτε να το δείτε εδώ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο