Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης  Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                ΑΔΑ: 6ΣΒ6Ω1Λ-ΟΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                                    Σαμοθράκη  6/9/2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 4479

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Σαμοθράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής οποιαδήποτε ειδικότητα των  προγραμμάτων  (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αεροβική) ή άλλη συναφής με τα προγράμματα ειδικότητα ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα προγράμματα ΠΑΓΟ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2019 έως 15 Ιουνίου 2019  για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2019-2020 στο Δήμο Σαμοθράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στην ακόλουθη διεύθυνση : Χώρα, τ.κ. 68002, Σαμοθράκη (τηλ. επικοινωνίας 255150820, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αποστολούδιας Πέτρος ).

Οι ημέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 7.30 π.μ. -15:00 μ.μ.  Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι, από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 27  Σεπτεμβρίου 2019

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα  www.samothraki.gr, και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης  Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                       Γαλατούμος Νικόλαος

Α.Α.
Η Αντιδήμαρχος
Αντωνάκη Χρυσάνθη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο