ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017

Untitled-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017

πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.019971&_afrLoop=5651936484584938&_adf.ctrl-state=r4c3q67ot_112#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.019971%26_afrLoop%3D5651936484584938%26_adf.ctrl-state%3Dr4c3q67ot_116

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο