ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Προϋπολογισμού 3.370.084,70€

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 829/18-6-2020 πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  29659/17-4-2019 και

 

Το έργο έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από τις 17/4/2019 στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ με την 829/18-6-2020 απόφαση του ΥΠΕΣ έχει μεταφερθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με τίτλο ‘’Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης’’, προϋπολογισμού μελέτης 3.370.084,70€

Το έργο περιλαμβάνει:

Α) το Υποεργό 1  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» το οποίο εκτελείται με την υπ.αρ. 2619/1-6-2021 σύμβασης αξίας 565.907,09€ χωρίς ΦΠΑ με ανάδοχο την ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

 

Β) το Υποέργο 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» το οποίο εκτελείται με την υπ. αρ. 4508/13-9-2021 σύμβαση αξίας 2.099.218,32 € (με ΦΠΑ) με ανάδοχο την «ΑΧΑΪΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο