ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία: 27/8/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης
πολυσύχναστης παραλίας Θέρμων Δήμου Σαμοθράκης, σύμφωνα με την
επισυναπτόμενη μελέτη 24/2019 που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 2/9/2019 και
ώρα 10.00πμ στο ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ. 2551041195 φαξ 2551041641 e-mail:[email protected]

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Φορολογική ενημερότητα
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016)
δ) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

Ο Δήμαρχος
Βίτσας Αθανάσιος

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ PDF

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο