ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη  2-8-2019
Αρίθμ. Πρωτ.:3895

 

 ΠΡΟΣ:  Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 15η   δημόσια τακτική συνεδρίασή της για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις  6-8-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα  9.30 π.μ. των κάτωθι θεμάτων:

1.Περί προσφυγής και ανάθεσης ‘’ Μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων για τις εργασίες αποκατάστασης δρόμου πρόσβασης δεξαμενής Κουκουδιάς στη περιοχή Φύλλα ‘’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης

2.Περί προσφυγής και ανάθεσης  ‘’Εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης ‘’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

3.ΘΕΜΑ 8o: Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.

4.Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.

5ο  Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή  λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης.

6ο Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για αποκατάσταση λάθους στην τακτοποίηση λογαριασμού ύδρευσης σύμφωνα με την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

7ο «Περί σύνταξης έκθεσης 2ου Τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

                                                                                      Ο Πρόεδρος
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Λαζανδρέας Κων/νος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Σαράντος Γεώργιος
  5. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  6. Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

 

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο