ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη,4-7-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 3326

 

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 15η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 15η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019,( Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να προχωρήσουν κάποια θέματα του Δήμου για τους λόγους που λεπτομερώς αναγράφοντα παρακάτω σύμφωνα με το (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  10-7-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση τροποποίησης κατανομής και εξειδίκευση πιστώσεων από χρηματοδοτήσεις ΣΑΕ055 – ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να διατεθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών αντιμετώπισης της λειψυδρίας τα υπόλοιπα που προέκυψαν από εκπτώσεις έργων- δράσεων- προμηθειών στα οποία είχαν κατανεμηθεί και εξειδικευτεί οι εν λόγω πιστώσεις, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στον οικισμό Χώρα Σαμοθράκης».

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταραχθεί η ομαλή εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κάτω Καρυώτες»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταραχθεί η ομαλή εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταραχθεί η ομαλή εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταραχθεί η ομαλή εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

ΘΕΜΑ:6ο   «Περί χορήγηση παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταραχθεί η ομαλή εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί έγκρισης παρακολούθησης παιδιών του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης του ΚΔΑΠ Χώρας για το υπόλοιπο της περιόδου 2018-2019»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταραχθεί η λειτουργία του ΚΔΑΠ Χώρας και να εξυπηρετηθούν οι ωφελούμενοι τους καλοκαιρινούς μήνες (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων 1ου και 2ου τριμήνου έτους 2019 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ Δήμου Σαμοθράκης»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταχθούν οι διαδικασίες παρακολούθησης και πιστοποίησης  λειτουργίας των δομών ως προαπαιτούμενα για την ομαλή διαδικασία υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014.

Θέμα: 9ο «Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Υπάρχει έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να προχωρήσουν οι διαδικασίες στελέχωσης  των δομών υλοποίησης του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του από το έτος 2020  και θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμό τακτικού προσωπικού σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, με την ειδική διαδικασία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, όπως τροποποιήθηκε

δυνάμει των άρθρων 86 του ν. 4604/2019 και 222 του ν. 4610/2019 (Ένταξη Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι») (παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018) εξαιρείται της απαγόρευσης των διορισμών/προσλήψεων και των μεταβολών στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994,  σύμφωνα με την  εγκύκλιο 14 αριθμ. πρωτ.:24722/3-4-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών ¨Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών¨  και την ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14.06.2019 του Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης.

ΘΕΜΑ:10 ο «Περί 5ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να δημιουργηθεί κωδικός εξόδων για ναύλωση πλοίου για μεταφορά απορριμμάτων σε αδειοδοτημένο χώρο της Περιφέρειας και δημιουργία κωδικών εσόδων- εξόδων για εγγραφή χρηματοδότησης 40.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στα μηχανήματα του Δήμου κατά τους αποχιονισμούς και την αντιμετώπιση συνεπειών που προκλήθηκαν από θεομηνίες -ΣΑΕ 055 (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: 11ο  «Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΚΔΑΠ  Λακώματος παιδιών που δεν έλαβαν voutcher τις ημέρες μη πλήρωσης της δυναμικότητας της δομής Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να εξυπηρετηθούν οι ωφελούμενοι τους καλοκαιρινούς μήνες (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

ΘΕΜΑ: 12 ο «Περί έγκρισης παραχώρησης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας για την εκτέλεση του προγράμματος Αθλητικά Μονοπάτια»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας  ανάγκης να εκτελεστεί το εν λόγο πρόγραμμα  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

ΘEMA:13 ο « Περί καθορισμού αμοιβής   δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να ανατεθεί η υπόθεση προκειμένου να μην βλαφθούν τα συμφέροντα του Δήμου  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘEMA:14 ο « Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης ».

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να παραστούν (ο Δήμαρχος σε κλήση του εισαγγελέα, ο Αντιδήμαρχος για ανάλυση πόσιμων νερών και ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου για να παραστεί σε συνάντηση του Συνδέσμου Ιαματικών πηγών προκειμένου να μην βλαφθούν τα συμφέροντα του Δήμου  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014.

 

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σαράντος Γεώργιος

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο