ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

 Σαμοθράκη, 26-8-2019

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.:4232

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 21η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019 (λόγω αναβολής της 19ης τακτικής συνεδρίασης από έλλειψη απαρτίας) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  28-8-2019 ημέρα  και ώρα  19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1o «Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων δημοτικής αρχής περιόδου 2017- 2018».

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σαράντος Γεώργιος

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο