Πρόσκληση με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α. του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την ‘’Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης για τα έτη 2022-2026

featured
Facebook
Twitter