Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης 14/9/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης 14/9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 8/9/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 4618

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης »
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 16η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ , όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 14-9-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της¨
1) Περί κήρυξης άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού του έργου ¨Ποδηλατικές διαδρομές Υπαίθρου Σαμοθράκης¨
2) Περί κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού του έργου ¨Τοπικό Γραφείο Τουριστικής Πληροφόρησης¨
3) Περί κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου ¨Ποδηλατικές διαδρομές Υπαίθρου Σαμοθράκης
4) Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου ¨Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης¨ και έγκριση διάθεσης πίστωσης
5) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού
6) Έγκριση δαπανών παγίας
7) Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες λειτουργίας του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨
Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Στεργίου Εμμανουήλ
4. Κουτράκη Μαρία
5. Κορδώνια Ευγενία
6. Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:
1. Ιστοσελίδα του Δήμου

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο