Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 13-4-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 13-4-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 8/4/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 1384

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης »
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ , όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 13-4-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της¨
1) Περί κήρυξης άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ποτών Παιδικού Σταθμού, Τουριστικών Εγκαταστάσεων και προμήθεια γάλατος για τους δικαιούχους υπαλλήλους
2) Έγκριση των όρων δημοπράτησης και διάθεση πίστωσης του έργου ¨Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και εκδοροσφαγέα στο Δημοτικό Σφαγείο Δήμου Σαμοθράκης

Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Στεργίου Εμμανουήλ
4. Γλήνιας Μιχαήλ
5. Κορδώνια Ευγενία
6. Φράγκου – Μισέντου Άννα
Δημοσιοποίηση:
1. Ιστοσελίδα του Δήμου

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο