Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 23/5/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 23/5/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17/5/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 2046

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης »
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 12η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ , όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 23-5-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της¨
1) Περί εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας για την αναγκαστική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης για το οικ. Έτος 2016 και λήψη άμεσων μέτρων για την οικονομική βιωσιμότητά του
2) Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων απορριμματοφόρων (κοντέινερ)
3) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού

Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Στεργίου Εμμανουήλ
4. Γλήνιας Μιχαήλ
5. Κορδώνια Ευγενία
6. Φράγκου- Μισέντου Άννα

Δημοσιοποίηση:
1. Ιστοσελίδα του Δήμου

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο