Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 19/8/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για  έκτακτη συνεδρίαση στις 19/8/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 18/8/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 4287

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση λόγω δεσμευτικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων και των προμηθειών του Δήμου που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ¨Αγροτική Ανάπυξη της Ελλάδας 2007-2013¨- Άξονας προτεραιότητας 4 ¨Προσέγγιση Leader- Μέτρο 41 ¨Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης¨»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 15η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ , όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 19-8-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της που προέκυψαν κατόπιν άγονου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των έργων και προμηθειών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ¨Αγροτική Ανάπυξη της Ελλάδας 2007-2013¨- Άξονας προτεραιότητας 4 ¨Προσέγγιση Leader- Μέτρο 41 ¨Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης¨.
1) Περί κήρυξης άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού του έργου ¨Ποδηλατικές διαδρομές Υπαίθρου Σαμοθράκης¨
2) Περί κήρυξης άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού του έργου ¨Τοπικό Γραφείο Τουριστικής Πληροφόρησης¨
3) Περί κήρυξης άγονου διαγωνισμού του έργου ¨Ποδηλατικές διαδρομές Υπαίθρου Σαμοθράκης.
Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Στεργίου Εμμανουήλ
4. Κουτράκη Μαρία
5. Κορδώνια Ευγενία
6. Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:
1. Ιστοσελίδα του Δήμου

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο