Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 13/4/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 13/4/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 6-4-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 1430

ΠΡΟΣ: Δημοτικούς Συμβούλους

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 6η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2022,που θα διεξαχθεί στις 13-4-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010 και δυνάμει  της 643 με αριθμ. πρωτ.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) όπως ισχύει με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022»

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών τελών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών»

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξης εξειδικευμένης 

μελέτης-γνωμοδότησης αναφορικά με το ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα

του Δήμου ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την ενσωμάτωση γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Έβρου σχετικά με την τροποποίηση ΟΕΥ (άρθρο 63 στ’ Ν. 3852/2010) που εγκρίθηκε με την αρίθμ. 264/2020 απόφαση του Δ.Σ.»

ΘEMA: 6ο «Περί τροποποίησης ωραρίου εργασίας καθαρίστριας Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως) δυνάμει των διατάξεων της παρ.1 γ του άρθρου 8 του ν.4368/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 87 του ν.4483/2017 για κάλυψη αυξημένων αναγκών καθαριότητας της σχολικής μονάδας λόγω μακροχρόνιων αναρρωτικών αδείων της Καθαρίστριας ΙΔΑΧ καθ΄όλη την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2021-2022»

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης διαγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας περιόδου 2021-2022»

ΘΕΜΑ: 9ο «Αιτήσεις πολιτών»

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

 2. Αντωνίου Ιωάννης

 3. Βίτσας Αθανάσιος

 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

 5. Βασιλειάδου Σωτηρία

 6. Γρηγόραινας Ιωάννης

 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

 8. Κυλίμος Νικόλαος

 9. Παλκανίκος Ιωάννης

 10. Παπάς Παναγιώτης

 11. Πρόξενος Χρήστος

 12. Τόλιου Βασιλική

 13. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

 14. Τερζή Αναστασία

 15. Φωτεινού Σαράντος

 16. Γλήνιας Ιωάννης

 17. Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο