Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 18-11-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για  έκτακτη συνεδρίαση στις 18-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 13/11/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 5853

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 22η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 18-11-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της:
1. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
3. Περί διόρθωσης της αρίθμ. 218/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου στην άσκηση πολικής αγωγής στην εκδίκαση έφεσης του Κούρτη Διαμαντή σε καταδικαστική απόφαση για χρήση πλαστών εγγυητικών¨ κατόπιν ορθής επανάληψης της αρίθμ. 109/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
4. ¨Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με σκοπό την προετοιμασία χώρου για την προσωρινή στέγαση και φιλοξενία προσφύγων- μεταναστών
5. Περί έγκρισης διακανονισμού οφειλών του Δήμου Σαμοθράκης προς την εργαζόμενη Γκάνη Βαρβάρα για ισοσκέλιση προϋπολογισμού
6. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και την ΔΙΑΜΑΑΘ Α.Ε. με σκοπό την υλοποίηση του έργου ¨Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ Έβρου)- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
7. Έγκριση κατανομής πιστώσεων Γ΄ ΔΟΣΗΣ 2015 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης
8. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
10. Περί αποδοχής εθελοντικής εργασίας του Παπαγρηγορίου Χριστόφορου –Διοικητή της Μονάδας ΠΒ της Τακτικής Δ/νσης και έγκριση εφαρμογής προγράμματος εκμάθησης πληροφορικής στην αίθουσα πληροφορικής στο ισόγειο του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου
11. Περί αιτήματος παραχώρησης χρήσης του με ΑΒΚ 27008 δημοσίου ακινήτου (κτίριο ΕΟΜΜΕΧ) προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου έναντι ανταλλάγματος
12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ¨Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης.
13. Περί τροποποίησης της αρίθμ. 211/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί καθορισμού ειδικοτήτων και έγκριση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/8/2016 με δυνατότητα ανανέωσης για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ¨Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής¨
14. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου
15. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος (Καφενείο) στην Καραπαναγιώτου Μαρία του Σεβαστού στα Αλώνια Σαμοθράκης
16. Περί έγκρισης χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος (Ψησταριά) στον Παρσέλια Ευστράτιο του Παναγιώτη στην Χώρα Σαμοθράκης

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8. Κορδώνια Ευγενία
9.Ταμπάκης Νικόλαος
10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
11.Κουτράκη Μαρία
12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
13.Ατζανός Παναγιώτης
14. Φράγκου Μισέντου Άννα
15. Φωτεινού Φώτιος
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
Δημοσιοποίηση:
1. Πίνακα ανακοινώσεων και ιστοσελίδα

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο