Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 28/12/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για  έκτακτη συνεδρίαση στις 28/12/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 21/12/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 6559

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 24η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 28-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της:
1. ¨Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)
2. Έγκριση κατανομής πιστώσεων Δ΄ ΔΟΣΗΣ 2015 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης
3. Έγκριση τροποποίησης κατανομής υπολοίπων ΣΑΤΑ και κατανομής πόρων ΣΑΤΑ οικ. έτους 2015
4. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
5. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
6. Έγκριση χρονοδιαγράμματος και τρόπου διαβούλευσης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και δέσμευση ένταξής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου περιόδου 2014-2019
7. Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
8. Περί ακύρωσης μέρους της αρίθμ. 209/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί αιτήσεως του Γλήνια Ιωάννη για συμψηφισμό μισθώματος με δαπάνες εργασιών στο καταδυτικό κέντρο και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού στα πλαίσια του αρίθμ. πρωτ.: 113/31-7-2013 μισθωτήριου συμβολαίου¨ λόγω ακύρωσης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης με την αρίθμ. 23518/7-12-2015 απόφασή του
9. Περί ακύρωσης μέρους της αρίθμ. 231/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση παραχώρησης χρήσης της μισθωμένης δημοτικής έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων δημοτικής έκτασης στην περιοχή Άγγιστρος Σαμοθράκης έως 31/8/2016 από τον Λεκατσά Πέτρο στον Χατέλο Παναγιώτη ¨ λόγω ακύρωσης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης με την αρίθμ. 23334/4-12-2015 απόφασή του.
10. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου
11. Περί έγκρισης παράτασης παραχώρησης χρήσης ως αποθηκευτικού χώρου το κτιρίου πρώην Γυμνασίου- Λυκείου Σαμοθράκης στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού- Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου έως 31/12/2016 για τις ανάγκες του έργου ¨Στερέωση – διαμόρφωση του κάστρου της Χώρας Σαμοθράκης¨
12. Περί αιτήσεως του Κατσίκια Πέτρου για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης από γεώτρηση Σκαβούνας για την κάλυψη αναγκών του (πότισμα οπωροφόρων δέντρων, πότισμα ζώων)
13. Περί αιτήσεως του Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνου για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στην περιοχή Ισιώματα Άνω Μεριάς για κάλυψη αναγκών του (πότισμα περιβολιού)
14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στην συνδιοργάνωση Θερινού Σχολείου/Πανεπιστημίου με το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ) και το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Κοινωνικής Οικολογίας του Alpen Adria University of Vienna
15. Περί αιτήσεως του Μαγκόλη Νικόλαου για τοποθέτηση μπράτσου στην βόρεια πλευρά του δρόμου έμπροσθεν της οικίας του στον οικισμό Λάκκωμα Σαμοθράκης
16. Έγκριση κλεισίματος τραπεζικού λογαριασμού του έργου «“Assessing sustainadility and strengthening operational polity- SUSTAIN¨στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «INTERREG IVC» με αριθμό συμφωνίας 0497Ρ2 και κωδικό ΣΑΕΠ 2012EΠ33120003 για την κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής.
17. Έγκριση κλεισίματος τραπεζικού λογαριασμού της πράξης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ», στα πλαίσια του προγράμματος ΠΚΠ ΙΝΤΕRREG IIIA/PHARE CBC Ελλάδα – Βουλγαρία με κωδικό 2006ΕΠ03130246
18. Περί ακύρωσης της αρίθμ.204/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨΄Εγκριση κατάθεσης ποσού 5.000,00 € στον τραπεζικό λογαριασμό της δημοτικής συγκοινωνίας ως εγγύηση για ένταξη 2ου λεωφορείου για τις ανάγκες της δημοτικής συγκοινωνίας¨
19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Αποκατάσταση οδικού δικτύου Σαμοθράκης¨
20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου¨
21. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες – Θέρμα και Τούρλι¨
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8. Κορδώνια Ευγενία
9.Ταμπάκης Νικόλαος
10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
11.Κουτράκη Μαρία
12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
13.Ατζανός Παναγιώτης
14. Φράγκου Μισέντου Άννα
15. Φωτεινού Φώτιος
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
Δημοσιοποίηση:
1. Πίνακα ανακοινώσεων και ιστοσελίδα

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο