Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 1/2/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 1/2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 28/1/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 318

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 1η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 1-2-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1. Περί αντικατάστασης του Φωτεινού Φώτη ως μέλους Οικονομικής Επιτροπής
2. Κλήρωση αιρετών μελών και αναπληρωματικών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,40 € έτους 2016
3. Κλήρωση αιρετών μελών και αναπληρωματικών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων άνω του ποσού των 5.869,40 €. Έτους 2016
4. Κλήρωση αιρετού μέλους και αναπληρωματικού για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2016.
5. Κλήρωση αιρετού μέλους και αναπληρωματικού για συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών 2016
6. Περί ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου για συγκρότηση επιτροπής του Π.Δ. 23/2000 (χαρακτηρισμός χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων) και το Γενικό Κανονισμό Λιμένα αρίθμ. 20 (ταχύπλοα σκάφη και λοιπά μέσα αναψυχής)
7. Περί ορισμού μελών για την συγκρότηση ελεγκτικού οργάνου του Δήμου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων
8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει
9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου
10. Έγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών παροχή εξουσιοδότησης για σύναψη σύμβαση ενεχύρου με την Τράπεζα Πειραιώς και έγκριση των όρων της σύμβασης ενεχύρου για την υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια του προγράμματος ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016¨.
11. Περί υποβολής αιτήματος πρόσληψης με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ προσωπικού ενός (1) ΠΕ Κοινωνικού Επιστήμονα για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ¨Boήθεια στο σπίτι¨ έως 31/12/2016 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος
12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
13. Περί αιτήσεως του Γιαννέλου Ιωάννη για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο οικόπεδό του στην περιοχή Μακρυλιές Σαμοθράκης
14. Περί αιτήσεων του Γιαννόπουλου Νικόλαου για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο χωράφι του στην περιοχή ¨Μπόλια Λαζού¨ για ανέγερση αποθήκης
15. Περί αιτήσεων του Δημητριάδη Ιωακείμ για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο οικόπεδό εντός οικισμού Κάτω Καριώτες διότι υπάρχει τροχόσπιτο
16. Περί αιτήσεων της Επιτροπής Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου στην τοποθεσία Ρεμπουτζάδικα Άνω Μεριάς
17. Περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης εξοπλισμού βιοτεχνικής μονάδας για παραγωγή αλεύρων και ζωοτροφών»
18. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου.
19. Έγκριση εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής ¨Περί τροποποίησης κανονισμού ύδρευσης.
20. Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για επανακαθορισμό κατ’ αποκοπή χρέωση στους καταναλωτές (άρθρο 24 του Κανονισμού Ύδρευσης) που δεν έχουν υδρόμετρα»
21. Περί εγγραφής νηπίων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό
22. Ορισμός μελών (κλήρωση) για συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81) & επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρο 7 του ΠΔ 270/81) έτους 2016
23. Έγκριση κατανομής πιστώσεων Α΄ δόσης 2016 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης
24. Περί αιτήσεως παραίτησης της Δημοτικού Συμβούλου Κουτράκη Μαρίας από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο