Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 4/7/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 4/7/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 29/6/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 3096

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 12η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 4-7-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο διαχειριστικής χρήσης του Δήμου για το οικ. έτος 2015 και έκθεσης εκτίμησης προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου με σκοπό την αναχρηματοδότηση των συναφθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης ¨Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης
3. Περί λειτουργίας κάμπινγκ και υδροθεραπευτηρίου
4. Καθορισμός τιμών δημοτικού κάμπινγκ, υδροθεραπευτηρίου και λαογραφικού μουσείου έτους 2016
5. Έγκριση δωρεάν διάθεσης 50 θέσεων στο δημοτικό κάμπινγκ προς τους δημότες του Δήμου Κομοτηνής
6. Περί αιτήματος για έγκριση θερινών δρομολογίων υπεραστικής συγκοινωνίας
7. Περί τροποποίησης της αρίθμ. 96/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων τοπικών και εθνικών εορτών και πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2016¨
8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
9. Περί αιτήσεως του Τζορτανίδη Ανδρέα για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του 1ου ορόφου του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης το διάστημα από 26/9/2016 έως 5/10/2016 για διοργάνωση δωρεάν εκδηλώσεων ευρυθμίας χορού και έκθεσης ζωγραφικής στη Σαμοθράκη από ομάδα Ελβετών
10. Περί έγκρισης ανανέωσης χορήγησης άδειας μουσικής καταστήματος στις ΑΦΕΣ Μαρινάκη Ο.Ε. για το κατάστημά τους στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
11. Περί έγκρισης ανανέωσης χορήγησης άδειας μουσικής καταστήματος στην Καλαϊτζή Αθήνα για το κατάστημά της στην Χώρα Σαμοθράκης

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο