Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 15/7/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 15/7/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 11/7/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 3403

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 14η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 15-7-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1. Περί ανακήρυξης επίτιμου δημότη Σαμοθράκης του Προέδρου του Μουσείου της Ακρόπολης κ. Πατερμαλή Δημήτριου
2. Περί έγκρισης εισήγησης οικονομικής υπηρεσίας για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντως ποσού λόγω ορθής κατάταξης σε μισθολογικό κλιμάκιο της Μέσσα Πελαγία
3. Έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικ. έτους 2016
4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
5. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
6. Περί αιτήσεων πολιτών για χορήγηση άδειας υδροδότησης και επέκτασης φωτισμού
7. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων για στάθμευση καντινών για το 2016-2017
8. Περί τροποποίησης της αρίθμ. 10/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.ΠΔ.Δ. που εποπτεύει.
9. Περί καθορισμού τιμών κάμπινγκ έτους 2016 λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο