Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 17-7-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 17-7-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 15/7/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 3593

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 16η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 17-7-2016 ημέρα Kυριακή και ώρα 10.30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα επείγοντος χαρακτήρα στην ημερήσια διάταξή του λόγω εκτάκτων περιστατικών που προέκυψαν με αύξοντα αριθμό από 1 έως 4 και λόγω μη απαρτίας της 14ης προγραμματισμένης συνεδρίασης στις 15/7/2016 ημέρα Παρασκευή με τα θέματα με αύξοντα αριθμό από 5 έως 14 της σημερινής πρόσκλησης που σχετίζονται με την λειτουργία και τις υποχρεώσεις του Δήμου και δεν χωρούν αναβολή ως εξής :
1.Περί λειψυδρίας και λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης
2.Περί έγκρισης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης για την υλοποίηση των μελετών του έργου ¨Κατασκευή αγωγού προσαγωγής λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης¨
3.Περί γνωμοδότησης σχετικά με το αίτημα τεσσάρων (4) ιδιοκτητών ταξί για δημιουργία χώρου πιάτσας ταξί στον οικισμό Καμαριώτισσα Σαμοθράκης σε δημοτικό δρόμο
4.Περί έγκρισης υποβολής πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης ¨Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης
5.Περί έγκρισης υποβολής πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨
6.Περί ανακήρυξης επίτιμου δημότη Σαμοθράκης του Προέδρου του Μουσείου της Ακρόπολης κ. Πατερμαλή Δημήτριου
7. Περί έγκρισης εισήγησης οικονομικής υπηρεσίας για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντως ποσού λόγω ορθής κατάταξης σε μισθολογικό κλιμάκιο της Μέσσα Πελαγία
8. Έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικ. έτους 2016
9. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
10.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
11. Περί αιτήσεων πολιτών για χορήγηση άδειας υδροδότησης και επέκτασης φωτισμού
12.Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων για στάθμευση καντινών για το 2016-2017
13. Περί τροποποίησης της αρίθμ. 10/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.ΠΔ.Δ. που εποπτεύει.
14.Περί καθορισμού τιμών κάμπινγκ έτους 2016 λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο