Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 24/7/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για  έκτακτη συνεδρίαση στις 24/7/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 20/7/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 3747

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 14η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 24-7-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της:
1. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στην υποβολή αίτησης – προσφοράς συμμετοχής υλοποίησης της πράξης ¨Λειτουργία Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Χώρας και Λακκώματος¨ στο πλαίσιο της δράσης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ κατόπιν της αρίθμ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και εξουσιοδότηση προς τον νόμιμο εκπρόσωπο για την υποβολή της αίτησης προσφοράς και υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης.
2. Περί έγκρισης έκδοσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης της πράξης ¨Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας και Λακκώματος¨ στο πλαίσιο της δράσης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ κατόπιν της αρίθμ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και αποδοχής των όρων της σύμβασης ενεχυρίασης. ποσού 3.360,00 €
3. Περί έγκρισης αποδοχής των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δήμου Σαμοθράκης για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Κατασκηνώσεις, Λουτροθεραπεία, Πηλοθεραπεία για τα ηλικιωμένα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες έτους 2015
4. Περί έγκρισης έκδοσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του ¨Κατασκηνώσεις, Λουτροθεραπεία, Πηλοθεραπεία για τα ηλικιωμένα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες έτους 2015 σύμφωνα με τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δήμου Σαμοθράκης και έγκριση των όρων της σύμβασης ενεχυρίασης ποσού 1.071,00 €.
5. Έγκριση ορισμού νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης για το πρόγραμμα ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ και παροχή εξουσιοδότησης προς τον νόμιμο εκπρόσωπο»
6. Περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας λαογραφικού μουσείου.
7. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
8. Περί έγκρισης ορθής επανάληψης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης.
9. Περί αποδοχής απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο : Τοπικό Γραφείο Τουριστικής Πληροφόρησης Χώρας Σαμοθράκης, του Δήμου Σαμοθράκης – μέτρο 41, άξονας προτεραιότητας 4 του προγράμματος ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013- κωδ. ΟΠΣΑΑ: 179899¨ και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
10. Περί αποδοχής δωρεάς ηλεκτρογεννήτριας από τον Κόνσουλα Σουχαήλ
11. Περί ενστάσεως κατά της τελικής επιμέτρησης του έργου ¨Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων οικισμού Καμαριώτισσας¨ της αναδόχου ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ
12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
13. Περί συμμετοχής του Δήμου στην συνδιοργάνωση καλοκαιρινών αθλητικών δραστηριοτήτων στη νήσο Σαμοθράκη με το αθλητικό σωματείο Εθνικός Αλεξανδρούπολης το διάστημα από 17 έως 23 Αυγούστου 2015
14. Περί καταβολής αρχεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου Σαμοθράκης
15. Περί έγκρισης τροποποίησης άδειας προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος στη Χώρα Σαμοθράκης στον Μανιώτη Στέφανο (από καφενείο σε επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (καφενείο)
16. Αιτήσεις πολιτών

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8.Κορδώνια Ευγενία
9.Ταμπάκης Νικόλαος
10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
11.Κουτράκη Μαρία
12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
13.Ατζανός Παναγιώτης
14. Φράγκου Μισέντου Άννα
15. Φωτεινού Φώτιος
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
Δημοσιοποίηση:
1. Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου Σαμοθράκης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο