Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 7-9-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 7-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 2/9/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 4464

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 19η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 7-9-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας και Λακκώματος
2. Περί εισήγησης οικονομικής επιτροπής για τον καθορισμό τέλους στους ωφελούμενους των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
3. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης
4. Περί καθορισμού δυναμικότητας του Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης.
5. Περί εισήγησης οικονομικής επιτροπής για τον καθορισμό τροφείων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης
6. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 30.000,00 € για το έργο ¨Προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για την αναβάθμισης πυρόσβεσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα δημοτικά κάμπινγκ¨ από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016 και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.
7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
8. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
9. Περί γνωμοδότησης για έγκριση εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δάσους από την Μακρή Αθανασία στη θέση Πλατύδερο Σαμοθράκης.
10. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας μουσικής καταστήματος στην Λαδίκου Ευστρατία για το κατάστημά της (καφέ) στη Χώρα Σαμοθράκης.
11. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας μουσικής καταστήματος στην Χαρανά Πολύμνια για το κατάστημά της (ταβέρνα) στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης.
12. Περί έγκρισης χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος (λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών) στον Σαλβάνο Δημήτριο στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης.
13. Περί αντικατάστασης της Μαργαρίτου Πολυξένης από μέλος επιτροπής Ανάδειξης της Ιστορίας και του Πολιτισμού Σαμοθράκης.
14. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των κάτωθι έργων:
• Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πυρασφάλειας κάμπινγκ
• Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικού κάμπινγκ
• Συντήρηση εγκαταστάσεων κάμπινγκ
• Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών
15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Αποκατάσταση
ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης¨
16. Αιτήσεις Πολιτών
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο