Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 1/10/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 1/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 28/9/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 4920
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 20η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 1-10-2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα που αποκτούν έκτακτο χαρακτήρα και συγκεκριμένα:
Κατόπιν ακύρωσης της αρίθμ. 172/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου που αφορά την έγκριση τελικής εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης με την αρίθμ. πρωτ.: 19623/28-9-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, διότι απειλείται η οικονομική λειτουργία του Δήμου αφού επηρεάζονται τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου που συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και αν ματαιωθεί η χρηματοδότησή τους καθίσταται αδύνατη η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
Επίσης υπάρχει ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης «Περί αναβολής εκδίκασης της αγωγής του κ. Καμπούρογλου κατά των κατοίκων του οικισμού Δάφνες στις 26-10-2016 προκειμένου να επέλθει κοινά αποδεκτή συμβιβαστική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών». Η εν λόγω αγωγή αφορά την υπόθεση της δικαστικής διαμάχης μεταξύ των κατοίκων του οικισμού Δάφνες, του κ. Καμπούρογλου και του Δήμου Σαμοθράκης για το ιδιοκτησιακό έκτασης που βρίσκεται στην περιοχή Δάφνες.
Επίσης προσκαλείται εκπρόσωπος του Δήμου μας να παραστεί στο εργαστήρι πάρκων βιόσφαιρας μεσογείου που συνδιοργανώνουν το Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιστημών και Πολιτισμού της ΟΥΝΕΣΚΟ, το Πάρκο Βιόσφαιρας Φαράγγι Σαμαριάς Χανίων και η Εθνική Επιτροπή Πάρκων Βιόσφαιρας Ελλάδας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στις 3 με 5 Οκτωβρίου και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα για τον ορισμό του εκπροσώπου του καθώς και για την έγκριση μετακίνησής του εκτός έδρας στα Χανιά προκειμένου να παραστεί στον εν λόγω εργαστήρι.
1. Έγκριση ακύρωσης της αρίθμ. 172/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨ Έγκριση τελικής εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης¨ και έγκριση υποβολής αιτήματος στον εκκαθαριστή της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης για συμπλήρωση της τελικής έκθεσης εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με οφειλές που διαπιστώθηκαν μετά την σύνταξη της τελικής έκθεσης εκκαθάρισης.
2. Περί αναβολής εκδίκασης της αγωγής του κ. Καμπούρογλου κατά των κατοίκων του οικισμού Δάφνες στις 26-10-2016 προκειμένου να επέλθει κοινά αποδεκτή συμβιβαστική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών
3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο εργαστήρι πάρκων βιόσφαιρας μεσογείου που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο