Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 8-10-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 8-10-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 22η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 8-10-2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση τελικής εκκαθάρισης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης
2. Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ για τα έτη 2016-2017 κατόπιν άγονου διαγωνισμού
3. Περί τροποποίησης ωραρίου λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης.
4. Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για παράσταση σε δίκη και σύνταξη προτάσεων συμβιβασμού για την αγωγής της ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ» κατά του Δήμου ως καθολικού διαδόχου της λυθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ως ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου
5. Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για παράσταση σε δίκη και σύνταξη προτάσεων για την αγωγή της ATICCA BANK A.E. κατά του Δήμου ως ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου
6. Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για παράσταση σε δίκη και σύνταξη υπομνήματος για την έφεση που ασκήθηκε από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 52/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης με την οποία έγινε δεκτή η ανακοπή του Δήμου και ακυρώθηκε η υπ’ αρίθμ. 62/523/δ.π./61/2016 διαταγή πληρωμής σε βάρος του ως ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου
7. Περί αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου του Δήμου στην Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.
8. Περί αιτήματος παραχώρησης χρήσης γηπέδου Χώρας στον Αθλητικό όμιλο Θράκης «ATHLETIC CLUB OF THRACE», «Α.Ο.Θ.»-«Α.C.T.», Δημοτικό Στάδιο Αλεξανδρούπολης ¨Φώτης Κοσμάς¨
9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
10. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο