Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 9-11-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 9-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 7/11/2016

Αρίθμ. Πρωτ.: 5496

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 24η  δημόσια έκτακτης συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  9-11-2016 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με τα συμφέροντα και την λειτουργία του Δήμου όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

  1. Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής  για κατάργησης δίκης και συμβιβασμό  με τον  Πέτρο Καπλάκα (διότι υπάρχει προγραμματισμένη δικάσιμος της έφεσης του Δήμου κατά της καταδικαστικής απόφασης εναντίον του Δήμου για οφειλή στον Πέτρο Καλπάκα στις 11/11/2016 και η συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα δεν δύναται να αναβληθεί)
  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών (διότι έχουν ανατεθεί προμήθειες οι οποίες πρέπει να παραληφθούν άμεσα για την λειτουργία του Δήμου και η συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής δεν χωράει αναβολή)
  3. Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2016 (διότι πρέπει να προβλεφθούν και να κατανεμηθούν πιστώσεις για ανάγκες που προέκυψαν και σχετίζονται με την αναγνώριση ιαματικού πόρου αλλά και την κατασκευή WC ΑΜΕΑ για την λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης)
  4. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (διότι πρέπει να προβλεφθούν πιστώσεις για ανάγκες που προέκυψαν και σχετίζονται με την αναγνώριση ιαματικού πόρου αλλά και την κατασκευή WC ΑΜΕΑ για την λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης και άλλες λειτουργικές ανάγκες του Δήμου)

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο