Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 23/11/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 23/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 18/11/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 5739

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 26η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 23-11-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Σχεδίου Οικονομικής Αποκατάστασης του Δήμου Σαμοθράκης
2. Περί τροποποίησης κανονισμού αρδευτικών γεωτρήσεων
3. Έγκριση εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για επανακαθορισμό τελών (τέλος καθαριότητας & φωτισμού, τέλος αρδευτικών γεωτρήσεων, τέλος πολιτικού γάμου, δικαιώματος βοσκής, τέλος ποτιστρών)
4. Έγκριση ορθής επανάληψης έκθεσης εσόδων- εξόδων 1ου εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
5. Έγκριση εσόδων – εξόδων 3ο τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
6. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της ΔΙ.Α.Α.ΑΜΑ.Θ Α.Ε. για την ¨Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και Βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Σαμοθράκης¨
7. Περί εισήγησης επιτροπής καταγραφής ακινήτων περιουσίας του Δήμου για την επικαιροποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σαμοθράκης ενόψει υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο.
8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
9. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (δύο δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων ο ένας από την μειοψηφία) στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σαμοθράκης
10. Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για επακαθορισμού τροφείων δημοτικού παιδικού σταθμού
11. Έγκριση διαγραφής νηπίων δημοτικού παιδικού σταθμού
12. Περί αιτήσεως Αποστολούδια Απόστολο σχετικά με την αποκατάσταση κοίτης ρυακιού στο Κάτω Πιτάκη
13. Περί εγκρίσεως της αίτησης του Σαρίκα Θεόδωρου για παράταση ωραρίου μουσικής καταστήματος για το κατάστημά του στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης με την επωνυμία Modus Viventi
14. Περί αιτήσεως του Ζιάκατα Νικόλαου για προέγκριση έγκριση άδειας καταστήματος ¨Μικτή επιχείρηση παρασκευής και συσκευασίας –επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος- λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών
15. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών έτους 2016
16. Έγκριση παραλαβής υδραυλικής μελέτης αντικατάστασης δεξαμενής δικτύου κάμπινγκ Σαμοθράκης
17. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου
18. Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2016 και υπολοίπων ΣΑΤΑ
19. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
20. Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69 Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών 2081241/11652/1997)

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο