Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 14/12/2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 27η   δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 14-12-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ.  με τα θέματα που ακολουθούν  για τους εξής λόγους:

Το 1ο θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα διότι έχει οριστεί δικάσιμος στις 10-2-2017 στο Τριμελές Εφετείο Θράκης και αποδοχής της κατάργησης της δίκης από την εταιρεία  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ-ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ  και υπάρχει σχετική γνωμοδότηση νομικού ότι είναι προς συμφέρον του Δήμου να γίνει συμβιβασμός ενώ αν αποφασιστεί άμεσα η αποδοχή της οφειλής δύναται να εξοφληθεί από την χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων από το Υπουργείο Εσωτερικών

Το 2ο θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα καθώς σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ.: ΓΔΕ/Ε.Δ5/Τ51/15882/25-10-2016 έγγραφο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ο Δήμος έπρεπε να είναι αποφασίσει σχετικά μέχρι τις 7/11/2016 προκειμένου να μην διατεθεί η αίθουσα για άλλο σκοπό

Το 3ο και το 4ο θέμα πρέπει να συζητηθούν άμεσα καθώς η σχετική αίτηση συμμετοχής του Δήμου πρέπει να κατατεθεί έως 16/12/2016 σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ.: 2328/14/11/2016 της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Περί έγκρισης εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για κατάργηση δίκης και δικαστικό συμβιβασμό με την Εταιρεία ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑ και ΜΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Ο.Ε.,ARGO OE. (άρθρο 72 παρ.1εδ.ιδ του Ν3852/2010)
  2. Περί έγκρισης αποδοχής όρων σύμβασης χρησιδανείου με σκοπό την παραχώρηση αίθουσας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής με την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη προσωρινών αναγκών στέγασης  του νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας
  1. Περί συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου
  2. Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης αιθουσών και εξοπλισμού του Γυμνασίου – Λυκείου στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ως χώρων Διοίκησης και χώρου(ων) εκπαίδευσης (μη τυπικής/άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης) για την λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης-

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο