Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 31-1-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 31-1-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  30/1/2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 388

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 4η   δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  31-1-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  19.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

  1. Περί διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και έγκριση προσφυγής και ανάθεσης  στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω απουσίας ανταγωνισμού και διότι δεν υπάρχει εύλογη ή εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο (είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει άμεσα η  ανάθεση προμήθειας καυσίμων διότι κινδυνεύει να σταματήσει η λειτουργία του Δήμου)
  2. Έγκριση παραλαβής μελετών του έργου  ¨ Κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού προσαγωγής δικτύου ακαθάρτων και ολοκλήρωση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμαριώτισσας (διότι είναι απαραίτητη η άμεση παραλαβή των μελετών για να προχωρήσει το προπαρασκευαστικό στάδιο προγραμματικής συμφωνίας με την ΔΕΥΑ Κομοτηνής για την υλοποίηση του έργου)
  3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών (διότι επείγει η παραλαβή των προμηθειών για την αντιμετώπιση ων θεομηνιών / χιονοπτώσεις)
  4. Έγκριση παράτασης παραχώρησης δημοτικού κτιρίου για την στέγαση της εταιρίας ΕΚΧΑ Α.Ε. για τις ανάγκες κτηματογράφησης του Δήμου Σαμοθράκης (διότι η υπάρχουσα σύμβαση παραχώρησης λήγει στις 28/2/2017 και η εταιρία θέλει να γνωρίζει έγκαιρα αν θα συνεχιστεί η υπάρχουσα παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κτιρίου προκειμένου να εξασφαλίσει την στέγαση του γραφείου)

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο