Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 26/3/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 26/3/2017

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 7η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  26-3-2017 ημέρα Κυριακή και ώρα  18.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων σε υπαλλήλους του Δήμου.
 2. Περί ακύρωσης της απόφασης 65/2016 και έγκρισης νέας προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Σαμοθράκης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 4412/2016.
 3. Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων τοπικών εθνικών εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 2017.
 4. Περί απόφασης συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MED 2014-2020 (MEDBR Toolbox -A Sustainable Development Toolbox for Mediterranean Biosphere Reserves)
 5. Περί συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης ως συνδιοργανωτή Θερινού σχολείου που θα διεξαχθεί στην Σαμοθράκη τον Ιούλιο του 2017
 6. Περί διαδικασίας ολοκλήρωσης της πράξης με τίτλο Foresting the use of low temperature geothermal sources through the deveiopment of operational exploitation guidelinew and green energy solutios of enterprising στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.
 7. Περί συμπλήρωσης της απόφασης 197/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία συμπληρώθηκε με την αρ. 239/2012 Περί ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.
 8. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας.
 9. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας των δομών του Δήμου Σαμοθράκης που υλοποιούν το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι.
 10. Περί παράτασης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Σαμοθράκης με ΟΑΕΔ.
 11. Περί καθιέρωσης της 19 Οκτωβρίου και Κυριακή της Διακαινισίμου ως τοπικές γιορτές και αργίες.
 12. Περί έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου.
 13. Περί ακύρωσης της αρ. 16/2017 απόφασης ΔΣ Περί ορισμού αιρετού μέλους και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης.
 14. Περί ακύρωσης της αρ. 15/2017 απόφασης του ΔΣ Περί ορισμού αιρετού μέλους και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2017 Δήμου Σαμοθράκης.
 15. Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ μιας θέσης ΠΕ η ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργού για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι και έγκριση τροποποίησης της αρίθμ. 50/2017 ως προς το χρονικό διάστημα της πρόσληψης.
 16. Περί έγκρισης Α΄κατανομής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2017.
 17. Περί έγκρισης εγγραφής νηπίου στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σαμοθράκης.
 18. Περί καθορισμού αδειών υπαίθριου εμπορίου έτους 2017.
 19. Περί προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 20. Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου.
 21. Έγκρισης παροχής κινητής τηλεφωνίας σε Δήμαρχο Αντιδημάρχους.
 22. Περί ακύρωσης της αριθμ. 14/2017 απόφασης ΔΣ Κλήρωση αιρετού μέλους και αναπληρωματικού για την συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των ανταλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2017 και συγκρότηση α) Επιτροπής Παραλαβής Ανταλακτικών και λοιπού υλικού για επισκευή οχημάτων και β) Καλής εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2017 προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης.
 23. Περί έγκρισης α’  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017.

 

 1. Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο