Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 11/8/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 11/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 7-8-2017
Αρίθμ. Πρωτ.:4772

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 15η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 11 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:
1. «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (άρθρο 221 Ν.4422/2016) διαφόρων προμηθειών»

2. Αιτήματα πολιτών.
3. Περί 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.
4. Περί αποδοχής δωρεάς Καμπούρογλου Παναγιώτη .
5. Περί αποδοχής δωρεάς από Τράπεζα Πειραιώς.

7. Περί έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων 2ου τριμήνου έτους 2017 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
8. Περί έγκρισης εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση 2ου τριμήνου παρακολούθησης εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
9. Περί συγκρότησης επιτροπής εξακρίβωσης αριθμού ζώων που κάνουν χρήση των δημοτικών ποτιστρών .

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο