Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 16/9/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 16/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 12-9-2017
Αρίθμ. Πρωτ.: 5447

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 16η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 16 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ: 1ο «Περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαμοθράκης (ΚΔΑΠ)»
ΘΕΜΑ: 2ο «Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για επανακαθορισμό αντιτίμου (τέλος παροχής υπηρεσιών) στους χρήστες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαμοθράκης»
ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση εισήγησης Εκτελεστικής Επιτροπής τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης»
ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση εγγραφής και διαγραφής νηπίων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού»
ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εφαρμογή της δράσης ¨Μαζεύω καπάκια μοιράζω χαμόγελα¨ του συλλόγου ¨Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ρόδου¨.
ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2017»
ΘΕΜΑ:7ο «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
ΘΕΜΑ: 8ο «Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017»
ΘΕΜΑ: 9ο «Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑ: 10ο «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2018»
ΘΕΜΑ: 11ο «Περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης MCALLEN &WARDEN CONSULTANTS MON για την παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης στην εκπόνηση φακέλου με στόχο την χρηματοδότηση δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων»
ΘΕΜΑ:12ο «Περί αποδοχής έγκρισης χρηματοδότησης και όρων υλοποίησης του έργου Firendship agreement between Samothraki and Rome-1o Municipio και όρων υλοποίησης»
ΘΕΜΑ:13ο « Περί έγκρισης κατανομής Γ’ Δόσης 2017 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017»
ΘΕΜΑ: 14ο «Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής διαφόρων Προμηθειών.
ΘΕΜΑ: 15ο «Παραχώρηση υλικού αμμοληψίας»
ΘΕΜΑ: 16ο «Περί παραχώρησης Πνευματικού Κέντρου για Επιμορφωτικά Σεμινάρια Ευρυθμίας»
ΘΕΜΑ: 17ο «Αίτηση της Μαρίας & Ανάργυρης Βερβέρη για αναγνώριση προσφοράς του πατέρα της»
ΘΕΜΑ: 18ο « Περί αιτήματος του Δήμου για μετεγκατάσταση του ΚΕΠ»
ΘΕΜΑ: 19ο « Αιτήσεις πολιτών»
ΘΕΜΑ: 20ο « Μετακίνηση Αντιδημάρχων»
ΘΕΜΑ: 21ο «Μετακίνηση Δημάρχου»

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο