Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/3/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 1493
Αρίθμ. Πρωτ.: 26-3-2018

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 6η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 30-3-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00μ.μ με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο«Περί κατασκευής του έργου ¨ Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Σαμοθράκης από θεομηνίες και τον σεισμό κατά τα έτη 2014-2015¨»
ΘΕΜΑ:2ο «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 120.000,00 € για προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας ¨Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος¨ στα πλαίσια της πρόσκλησης Ι (5132/23-2-2018) του Υπουργείου Εσωτερικών»
ΘΕΜΑ:3ο «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 10.300,00 € για επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δραστηριότητες από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων ¨ στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΙ (5133/23-2-2018) του Υπουργείου Εσωτερικών»
ΘΕΜΑ: 4ο «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 203.000,00 € για προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας ¨ Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων ¨ στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΙΙ (7244/13-3-2018) του Υπουργείου Εσωτερικών»
ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προγράμματος μελετών του Δήμου Σαμοθράκης για τα έτη 2018 -2019»
ΘΕΜΑ: 6ο «Περί ακύρωσης της αρίθμ. 49Β/26-11-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση τροποποίησης των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Τοπικού Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4430/2016 με την επωνυμία ΚΟΙΣΝΕΠ Βαράδες, με σκοπό την ανάπτυξη ήπιου εναλλακτικού τουρισμού στην νήσο Σαμοθράκη μέσω αναβάθμισης υποδομών του κάμπινγκ και επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ανάπτυξη δράσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων και στην επέκταση της περιόδου επισκεψιμότητας του νησιού¨»
ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Τοπικού Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4430/2016 με την επωνυμία ΚΟΙΣΝΕΠ Βαράδες, με σκοπό την ανάπτυξη ήπιου εναλλακτικού τουρισμού στην νήσο Σαμοθράκη μέσω αναβάθμισης υποδομών του κάμπινγκ και επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ανάπτυξη δράσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων και στην επέκταση της περιόδου επισκεψιμότητας του νησιού»
ΘΕΜΑ: 8ο «Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εθνικών & τοπικών εορτών»
ΘΕΜΑ: 9ο «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 4ο τριμήνου 2017 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτ騻
ΘΕΜΑ: 10ο «Έγκριση τροποποίησης κατανομής πόρων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ)»
ΘΕΜΑ: 11ο «Έγκριση τροποποίησης τεχνικού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑ:12ο «Περί έγκρισης αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 194.900,00 από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους»

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»

ΘΕΜΑ: 14ο «Περί εξαγοράς κοινόχρηστου χώρου έκτασης 350,00 τ.μ. (Ο.Τ. …….) στον οικισμό Χώρας με σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών για δημιουργία παιδικής χαράς στον οικισμό Χώρα λόγω προβλημάτων της θέσης της υφιστάμενης που καταστράφηκε από την θεομηνία»
ΘΕΜΑ: 15ο «Περί έγκρισης υποβολή αιτήματος κατανομής θέσεων τακτικού προσωπικού για την ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης διοριστέων (ΦΕΚ 362/10-5-2010/ΤΕΥΧΟΣ Γ)»
ΘΕΜΑ: 16ο Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου Αντιδημάρχων.
ΘΕΜΑ: 17ο Περί αποδοχής δωρεάς Ιταλών.
ΘΕΜΑ: 18ο Περί έγκρισης διαγραφής νηπίου από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.
ΘΕΜΑ: 19ο Περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων πολιτών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα .
ΘΕΜΑ: 20ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής (άρθρο 221 Ν.4422/2016) διαφόρων προμηθειών.
ΘΕΜΑ: 21ο Περί έγκρισης αιτημάτων ρύθμισης οφειλών πολιτών .
ΘΕΜΑ:22ο Περί εξέτασης αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων και Επαγγελματιών Θέρμων για παραχώρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θέρμων, για μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς σκοπούς.

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο