Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση 13/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για  έκτακτη συνεδρίαση 13/10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 9/10/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 5261

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 18η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 13-10-2015 ημέρα Tρίτη και ώρα 14.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της:
1. Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου στην άσκηση πολιτικής αγωγής στην εκδίκαση έφεσης του Κούρτη Διαμαντή σε καταδικαστική απόφαση για χρήση πλαστών εγγυητικών
2. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει για το έτος 2015 κατόπιν διαπραγμάτευσης λόγω ματαίωσης (άγονου) του σχετικού διαγωνισμού
3. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού του έργου ¨Ποδηλατικές διαδρομές Υπαίθρου Σαμοθράκης¨ κατόπιν διαπραγμάτευσης λόγω ματαίωσης (άγονου του σχετικού διαγωνισμού
4. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8.Κορδώνια Ευγενία
9.Ταμπάκης Νικόλαος
10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
11.Κουτράκη Μαρία
12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
13.Ατζανός Παναγιώτης
14. Φράγκου Μισέντου Άννα
15. Φωτεινού Φώτιος
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
Δημοσιοποίηση:
1. Πίνακα ανακοινώσεων και ιστοσελίδα

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο