Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 22/4/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 22/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 18-4-2018
Αρίθμ. Πρωτ.: 1882

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 7η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 22-4-2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00μ.μ με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: «Περί αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης και έγκριση διενέργειας ανάθεσης αυτής».
ΘΕΜΑ: «Περί κατασκευής του έργου ¨Βελτίωση- Ενίσχυση Ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης¨».
ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης της αρίθμ. 51/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 120.000,00 € για προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας ¨Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος¨ στα πλαίσια της πρόσκλησης Ι (5132/23-2-2018) του Υπουργείου Εσωτερικών¨ κατόπιν της 1ης τροποποίησης της πρόσκλησης Ι»
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου ¨Αντιπλημμυρική προστασία του Κέντρου Υγείας».
ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας.
ΘΕΜΑ: «Περί εκμίσθωσης με δημοπρασία καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων Δήμου Σαμοθράκης».
ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης απολογισμού σχολικών επιτροπών οικ. έτους 2017 του Δήμου Σαμοθράκης.
ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης λόγω υπαιτιότητας του Δήμου.
ΘΕΜΑ: Περί κατανομής πιστώσεων των σχολικών επιτροπών Δ δόση 2017 κα Α δόση 2018.
ΘΕΜΑ :Περί έγκρισης εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για αναστολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης οι οποίοι εκδόθηκαν βάση των βεβαιωμένων φορολογικών καταλόγων του Δήμου Σαμοθράκης .

ΘΕΜΑ: «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών».

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο