Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-6-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-6-2018

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 10η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 9-6-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30: 00μ.μ με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ 2ο: Περί αποδοχής χρηματοδότησης από Υπ. Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ 3ο: «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών».

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκρισης πρακτικού παράδοσης – παραλαβής κτηρίου 102,20 τ.μ. στο δημοτικό χώρο Πλατιάς.
ΘΕΜΑ 5ο Εκμίσθωσης με δημοπρασία του δημοτικού κτηρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του στο δημοτικό χώρο Πλατιά, για τη λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ, διάρκειας 1 έτους.
ΘΕΜΑ6ο: « Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.

ΘΕΜΑ 7ο: «Περί έγκρισης υποβολής ένταξης προς χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων του Δήμου Σαμοθράκης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»

ΘΕΜΑ: 8ο«Έγκριση τροποποίησης κατανομής υπολοίπων ΣΑΤΑ»
ΘΕΜΑ:9ο «Έγκριση τροποποίησης τεχνικού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑ:10ο «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑ:11ο Περί υποβολής αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού»
ΘEMA:12ο Περί καθιέρωσης συστήματος μοριοδότησης εγγραφής παιδιών στον Παιδικό Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Σαμοθράκης και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής.

ΘEMA:13ο Περί έγκρισης προσλήψεων σε αντικατάσταση συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από 1/9/2018 έως 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ¨Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
ΘΕΜΑ: 14ο Περί καθορισμού κομίστρου δημοτικής υπεραστικής συγκοινωνίας.
ΘΕΜΑ: 15ο Περί έγκρισης υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του μέτρου 19, υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLL/LEADER κεντρικού και νοτίου Έβρου).

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο