Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/6/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 20/6/2018
Αρίθμ. Πρωτ.:3124

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 11η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 22-6-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 λόγω κατεπείγοντος χαρακτήρα των κάτωθι θεμάτων:
1. Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης.
2. Περί ορισμού μελών επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης και αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ και συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2018 (καθώς έχει ήδη αποσταλεί προς το ΑΣΕΠ η ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωση πρόσληψης και η διαδικασία κατάρτισης πινάκων για την πρόσληψη προσωπικού για τις εποχιακές ανάγκες του Δήμου δεν χωράει αναβολής)
3. Περί έγκρισης πρακτικού εκτίμησης επιτροπής για την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του που βρίσκεται εντός του δημοτικού χώρου αναψυχής Πλατιάς (προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες ανάδειξης πλειοδότη και να ξεκινήσει η λειτουργία του αναψυκτήριου πριν την περίοδο αιχμής της τρέχουσας τουριστικής περιόδου)
4. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος ενοικίασης μοτοποδηλάτων στον Μαρμαρά Γεώργιο στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης (δεν χωράει αναβολή προκειμένου διότι από την καθυστέρηση θα θιχτούν τα συμφέροντα του αιτούντα)
5. Περί αιτήματος του Κτενίδη Ιωάννη για διενέργεια αυτοψίας και αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος έμπροσθεν του καταστήματός του στη Χώρα Σαμοθράκης (δεν χωράει αναβολή προκειμένου διότι από την καθυστέρηση θα θιχτούν τα συμφέροντα του αιτούντα)
6. Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου (δεν χωράει αναβολή διότι οι προμήθειες αφορούν ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου )

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο