Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26-7-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26-7-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 24-7-2018
Αρίθμ. Πρωτ.:3965

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου στην 14η δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 26-7-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ μετά από ματαίωση της 13η τακτικής συνεδρίασης από έλλειψη απαρτίας, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί εκμίσθωσης προς τον Δήμο Σαμοθράκης του Δημοσίου ακινήτου με Α.Β.Κ. 1610 αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου.
2. Αίτηση έγκρισης παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

3. Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ. ».

4. Περί ορισμού ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο διαχειριστικής χρήσης του Δήμου Σαμοθράκης για το οικονομικό έτος 2018

5. Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018.

6. Περί 4ης τροποποίησης τεχνικού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018.

7. Περί έγκρισης παράτασης περαίωσης για το έργο «Συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κ. Καρυώτες”.

8. Περί Έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας».
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
10. Ανακοίνωση επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
11. Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών.
12. Περί έγκρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018.
13. Περί έγκρισης πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από 1-9-2018 έως 31-8-2019 με δυνατότητα ανανέωσης για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής .
14. Παράταση εγγραφής νηπίων του Παιδικού Σταθμού τα οποία συμμετέχουν με αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, αποτελέσματα τα οποία αναμένονται τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου.

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο