Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 8-10-2018

Αρίθμ. Πρωτ.: 5383

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 18η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  12-10-2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  19:00π.μ  με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης αποδοχής ή μη ένταξης μελετών του Δήμου Σαμοθράκης Ν Έβρου στο πρόγραμμα ¨Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.¨ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και έγκριση υπογραφής και  των όρων της σύμβασης και της σύμβασης προσχώρησης»

 

ΘΕΜΑ: 2ο Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2019»

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2019»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για την  αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές ύδρευσης, που προκλήθηκαν από και την πρόσφατη βροχόπτωση ως συνέπεια της θεομηνίας της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 »

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση τροποποίησης τεχνικού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018»

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης ¨Σύνταξη Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plans) Δήμου Σαμοθράκης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού¨ (Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης ¨ Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Σαμοθράκης¨   (Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010

 

 ΘΕΜΑ: 8 «Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης ¨ Ψηφιακή χαρτογράφηση και διαχείριση του δικτύου ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης ¨ (Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010

 

      ΘΕΜΑ: 9ο : Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου  του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.»

 

      ΘΕΜΑ: 10ο:Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου  του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.»

 

      ΘΕΜΑ: 11ο:Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 έκθεσης 3ου τριμήνου  του έτους 2018.»

 

      ΘΕΜΑ: 12ο :Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προμηθειών».

 

      ΘΕΜΑ: 13ο :Έγκριση της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής  για αναστολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς ΕΝΑΝΤΙ για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την τελευταία παράτασή της».

 

      ΘΕΜΑ: 14ο:Περί συζήτησης του θέματος του Συλλόγου Επαγγελματιών Θέρμων για την πάταξη της παράνομης ελεύθερης κατασκήνωση και λοιπών προβλημάτων του οικισμού».

 

      ΘΕΜΑ: 15ο:Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών».

 

ΘΕΜΑ: 16ο:Περί ορισμού χώρου εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων».

 

ΘΕΜΑ: 17ο:Περί παραχώρησης χώρου νηπιαγωγείου Λακόματος για χρήση από το ΚΔΑΠ Λακόματος».

 

ΘΕΜΑ: 18ο: Περί ορισμού μελών στην Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα ή έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017».

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο