Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-11-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-11-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 12-11-2018

Αρίθμ. Πρωτ.: 6166

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 21η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  16-11-2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  19:30μ.μ  με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών .

ΘΕΜΑ:2ο Περί αντικατάστασης μελών Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκ/σης Δήμου Σαμοθράκης.

      ΘΕΜΑ:3ο «Περί ανάθεσης  μέρους της προμήθειας ειδών σίτισης του Δήμου Σαμοθράκης για τον Παιδικό Σταθμό  και γάλακτος για τους υπαλλήλους  του Δήμου με διαπραγμάτευση» .

      ΘΕΜΑ:4οΠερί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού για τα έργα του προγράμματος ΠΔΕ καθώς και νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου που θα υπογράφει τις υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο της Τράπεζας Της Ελλάδος.

ΘΕΜΑ:5ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ποδηλατικές διαδρομές υπαίθρου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ:6ο «Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης ¨Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων¨ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και έγκριση κατασκευής»

ΘΕΜΑ:7ο» Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης ¨Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας¨ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, καθορισμός χώρου και έγκριση διενέργειας προμήθειας»

ΘΕΜΑ:8ο Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για την προσαρμογή του δημοτικού παιδικού σταθμού Δήμου Σαμοθράκης στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο