Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-12-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη, 17 -12-2018

Αρίθμ. Πρωτ.:6822

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 24η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 24η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  21-12-2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  14:30μ.μ  με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ: 1Ο Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για θέματα του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας.

ΘΕΜΑ: 2Ο Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για θέματα του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας.

ΘΕΜΑ: 3Ο Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για θέματα του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας.

ΘΕΜΑ: 4Ο Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ:5ο Περί συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής προμηθειών.  

ΘΕΜΑ: 6ο  «Περί  έγκρισης 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018»

ΘΕΜΑ:7ο  «Έγκριση 1ης  τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019»

ΘΕΜΑ:8ο  «Έγκριση 7ης ετήσιου προγράμματος δράσης και τεχνικού και οικ. έτους 2018»

ΘEMA:9ο  Περί Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού κλειστού αγωγού του ρέματος Καμάρας στη Χώρα Σαμοθράκη»

ΘΕΜΑ: 10ο Περί έγκρισης 4ης Παράτασης προθεσμίας Εκτέλεσης Έργου: Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κάτω Καρυώτες. 

 ΘΕΜΑ: 11ο Περί συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής ποιότητας υλικού Αντιπλημμυρικής προστασίας υποδομών Ύδρευσης Παλαιαπολής – Κατζαμπά.    

ΘΕΜΑ: 12ο   Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου ΑΠΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση).

ΘΕΜΑ: 13Ο Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων στους δικαιούχους.

ΘΕΜΑ: 14Ο Περί ανάκλησης της αρίθμ. 231/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης από το Δήμο Σαμοθράκης του ακινήτου Α.Β.Κ. 2640 έκτασης 22.597τ.μ. κυριότητας ΕΤ.Α.Δ. κατόπιν νεότερης απόφασης Δ.Σ. της ΕΤ.Α.Δ..

ΘΕΜΑ: 15Ο Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης βάση του 71004/16-10-2018 για το χρονικό διάστημα από την 1-02-2018 έως τις 31-12-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ.

ΘΕΜΑ: 16Ο Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης βάση του 71004/16-10-2018 για το χρονικό διάστημα από την 1-01-2019 έως τις 31-12-2019 έγγραφο του ΟΑΕΔ.

  ΘΕΜΑ: 17ο «Έγκριση αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο ¨Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Σαμοθράκης, Αντλιοστασίου και Αγωγού Σύνδεσης με την Ε.Ε.Λ. και αγωγού διάθεσης λυμάτων της Ε.Ε.Λ.¨ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

 

ΘΕΜΑ: 18ο «Έγκριση αποδοχής όρων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την  13022/19-4-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ.  και 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β΄ /27-8-2018) και ισχύει».

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο