Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-1-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 3η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-1-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη, 11-01-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 69

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 3η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 3η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  16-1-201 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18:00μ.μ  με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ: 1ο Περί έγκρισης παρακολούθησης προγράμματος ΚΔΑΠ Λακκώματος (μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα από άποψη θέσεων) νέων παιδιών.

ΘΕΜΑ:2ο Περί ακύρωσης της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 240/2018.

ΘΕΜΑ:3ο Περί έγκρισης τροποποίησης (3η έκδοση) εγχειριδίων διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σαμοθράκης στην διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων περιόδου 2014-2020.

ΘΕΜΑ:4ο  « Περί ανάκλησης της αρίθμ. 296/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και ενημέρωση για τις σχετικές ενέργειες για την εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού» 

 ΘΕΜΑ:5ο  «Περί καθορισμού χώρων για την δημιουργία Παιδικών Χαρών στους οικισμούς Χώρα και Καμαριώτισσα στα πλαίσια της πράξης ¨Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σαμοθράκης ¨ στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ για προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας  σύμφωνα με τους όρους της  αρίθμ. πρωτ.: 61780/2-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ΘΕΜΑ:6ο  «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 3ου τριμήνου έτους 2018 των δομών υλοποίησης του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι»

 

ΘEMA:7ο  «Περί αδυναμίας υποβολής ένταξης της πράξης ¨Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Σαμοθράκης¨  στο Ε.Π.  «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 , με τίτλο «Δράση 4γ.8.1 στα πλαίσια της Πρόσκλησης με Κωδ. ΑΜΘ60/ΟΠΣ: 3111 και ανάκληση της αρίθμ. 265/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου »

ΘΕΜΑ: 8Ο Περί έγκρισης για το πρακτικό καταστροφής 6041/05-11-2018 για τον Δημοτικό  Παιδικό Σταθμό.

ΘΕΜΑ: 9Ο  Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών .

ΘΕΜΑ: 10Ο Περί έγκρισης εγγραφής νηπίου στον παιδικό σταθμό Δήμου Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ: 11Ο Περί τροποποίησης ωραρίου εργασίας της Σφενδύλα Ευδοκίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, εργαζόμενης στο Δήμο Σαμοθράκης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης (1 ώρα ημερησίως) με καθήκοντα την καθαριότητα Νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 γ του άρθρου 8 τουν. 4368/2016.

  ΘΕΜΑ: 12ο «Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 300.000,00  για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία (ΣΑΕ 055, αρίθμ. πρωτ.: 78378/31-12-2018 απόφαση ΥΠΕΣ)

 

ΘΕΜΑ:13ο «Έγκριση 2ης  τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019»

 

ΘΕΜΑ: 14ο«Έγκριση 1ης  τροποποίησης ετήσιου  προγράμματος δράσης και τεχνικού και οικ. έτους 2019»

 

ΘΕΜΑ: 15ο «Περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019»

 

ΘΕΜΑ: 16ο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου ΑΠΕ (Συμπληρωματική σύμβαση του έργου ¨Συντήρηση & Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κάτω Καρυώτες¨.

 

ΘΕΜΑ: 17ο «Περί έγκρισης παράτασης λήξης προθεσμίας εξόφλησης εκκαθαριστικών λογαριασμών ύδρευσης 2017 λόγω παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο