Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 5η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-1-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 5η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-1-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη, 23-01-2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 279

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 5η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου στην 5η δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, (λόγω ματαιωθείσας τακτικής συνεδρίασης για 2η συνεχή φορά, λόγω μη συμπλήρωσης απαρτίας και τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν την λειτουργία του Δήμου καθώς και σχετίζονται την ζωή των κατοίκων του νησιού και δεν χωρούν αναβολής) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 23-1-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτάκτου χαρακτήρα της συνεδρίασης (λόγω ματαιωθείσας τακτικής συνεδρίασης για 2η συνεχή φορά, λόγω μη συμπλήρωσης απαρτίας και τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν την λειτουργία του Δήμου καθώς και θέματα που αφορούν το θέμα που αφορά την ζωή των κατοίκων του νησιού και δεν χωρούν αναβολής)

ΘΕΜΑ 2ο Περί συζήτησης και ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (διότι σχετίζεται με την οικονομική ζωή του τόπου, η προθεσμία κλεισίματος είναι άμεση και η συζήτηση του θέματος δεν χωρά αναβολής)

ΘΕΜΑ: 3ο « Περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (άρθρο 205 παρ.1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ.1 ν.2190/1994 όπως ισχύουν) » (διότι οι προθεσμίες διαδικασιών που αφορούν προσλήψεις εν όψει επικείμενων δημοτικών εκλογών δεν χωρούν αναβολής)

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)» (διότι οι προθεσμίες διαδικασιών που αφορούν προσλήψεις εν όψει επικείμενων δημοτικών εκλογών δεν χωρούν αναβολής)

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017) διότι οι προθεσμίες διαδικασιών που αφορούν προσλήψεις εν όψει επικείμενων δημοτικών εκλογών δεν χωρούν αναβολής)

ΘΕΜΑ: 6ο Περί έγκρισης παρακολούθησης προγράμματος ΚΔΑΠ Λακκώματος (μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα από άποψη θέσεων) νέων παιδιών. (Προκειμένου να μη καθυστερήσει περαιτέρω η έγκριση εγγραφής ενδιαφερόμενων παιδιών)

ΘΕΜΑ:7ο Περί ακύρωσης της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 240/2018.(

ΘΕΜΑ:8ο Περί έγκρισης τροποποίησης (3η έκδοση) εγχειριδίων διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σαμοθράκης στην διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων περιόδου 2014-2020. (Προκειμένου να μη καθυστερήσει περαιτέρω η προσαρμογή των εγχειριδίων στην διάρθρωση των υπηρεσιών του νέου ΟΕΥ που ισχύει από τον Σεπτέμβριου του 2019 καθώς σχετίζεται με την υποβολή ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσες)

ΘΕΜΑ:9ο « Περί ανάκλησης της αρίθμ. 296/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ενημέρωση για τις σχετικές ενέργειες για την εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού» (Προκειμένου να μη καθυστερήσει περαιτέρω ο προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την εξασφάλιση αδειοδότησης και εύρυθμης λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού)

ΘΕΜΑ:10ο «Περί καθορισμού χώρων για την δημιουργία Παιδικών Χαρών στους οικισμούς Χώρα και Καμαριώτισσα στα πλαίσια της πράξης ¨Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σαμοθράκης ¨ στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ για προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας σύμφωνα με τους όρους της αρίθμ. πρωτ.: 61780/2-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ:11ο «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 3ου τριμήνου έτους 2018 των δομών υλοποίησης του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι» (επειδή η συζήτησή έχει αναβληθεί 2 φορές λόγω ματαιωθείσας συνεδρίασης και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δομών)

ΘEMA12ο «Περί αδυναμίας υποβολής ένταξης της πράξης ¨Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Σαμοθράκης¨ στο Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 , με τίτλο «Δράση 4γ.8.1 στα πλαίσια της Πρόσκλησης με Κωδ. ΑΜΘ60/ΟΠΣ: 3111 και ανάκληση της αρίθμ. 265/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου » επειδή η συζήτησή έχει αναβληθεί 2 φορές λόγω ματαιωθείσας συνεδρίασης και για να λάβει γνώση το δημοτικό συμβούλιο )

ΘΕΜΑ: 13Ο Περί έγκρισης για το πρακτικό καταστροφής 6041/05-11-2018 για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.
ΘΕΜΑ: 14Ο Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών .( Προκειμένου να μη καθυστερήσει περαιτέρω η έγκριση αιτήματος πολιτών και θιχτούν τα συμφέροντά τους)

ΘΕΜΑ: 15Ο Περί έγκρισης εγγραφής νηπίου στον παιδικό σταθμό Δήμου Σαμοθρακης. (Προκειμένου να μη καθυστερήσει περαιτέρω η έγκριση εγγραφής ενδιαφερόμενων παιδιών)

ΘΕΜΑ: 16Ο Περί τροποποίησης ωραρίου εργασίας της Σφενδύλα Ευδοκίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, εργαζόμενης στο Δήμο Σαμοθράκης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης (1 ώρα ημερησίως) με καθήκοντα την καθαριότητα Νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 γ του άρθρου 8 τουν. 4368/2016. ) (επειδή η συζήτησή έχει αναβληθεί 2 φορές λόγω ματαιωθείσας συνεδρίασης και θίγονται τα συμφέροντα της ενδιαφερόμενης)

ΘΕΜΑ: 17ο «Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 300.000,00 για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία (ΣΑΕ 055, αρίθμ. πρωτ.: 78378/31-12-2018 απόφαση ΥΠΕΣ) (προκειμένου να δρομολογηθούν με την διαδικασία του επείγοντος οι αποκαταστάσεις στις υποδομές ύδρευσης που καταστράφηκαν από την θεομηνία εντός του χρονικού διαστήματος της έκτακτης ανάγκης του χρόνου έκτακτης ανάγκης)

ΘΕΜΑ:18ο «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019» (προκειμένου να ενταχθούν άμεσα και να συνεχιστούν τα έργα που αφορούν αποκατάστασης υποδομών που καταστράφηκαν από την θεομηνία εντός του χρονικού διαστήματος της έκτακτης ανάγκης)

ΘΕΜΑ: 19ο«Έγκριση 1ης τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης και τεχνικού και οικ. έτους 2019» (προκειμένου να ενταχθούν άμεσα και να συνεχιστούν οι ενέργειες και τα έργα αποκατάστασης υποδομών που καταστράφηκαν από την θεομηνία εντός του χρονικού διαστήματος της έκτακτης ανάγκης αλλά και άλλες ενέργειες που αφορούν την λειτουργία του Δήμου)

ΘΕΜΑ: 20ο «Περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019» (προκειμένου να ενταχθούν άμεσα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις που αφορούν τις αποκαταστάσεις υποδομών καθώς και τα χρηματικά υπόλοιπα και οι οφειλές του προηγούμενου έτους ώστε να ομαλοποιηθεί η λογιστική και οικονομική λειτουργία του Δήμου)

ΘΕΜΑ: 21ο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου ΑΠΕ (Συμπληρωματική σύμβαση του έργου ¨Συντήρηση & Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κάτω Καρυώτες¨) (προκειμένου να υπογραφτεί η συμπληρωματική σύμβαση και να ολοκληρωθεί το έργο που αφορά υποδομή που καταστράφηκε από την θεομηνία)

ΘΕΜΑ: 22ο «Περί έγκρισης παράτασης λήξης προθεσμίας εξόφλησης εκκαθαριστικών λογαριασμών ύδρευσης 2017 λόγω παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. (λόγω παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκες μέχρι τις 26/3/2019)

ΘΕΜΑ:23ο Περί έγκρισης κατανομής ειδικευμένων χρηματικών υπολοίπων ειδικευμένων πιστώσεων ως τις 31-12-2018. (προκειμένου να μεταφερθούν τα χρηματικά υπόλοιπα στην χρήση του έτους 2019 ώστε να ομαλοποιηθεί η λογιστική και οικονομική λειτουργία του Δήμου)

ΘΕΜΑ 24ο Περί τροποποίησης ΟΕΥ για την έναρξη του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α’ βαθμού και τα στελέχη αυτών σε μόνιμο προσωπικό. (λόγω δεσμευτικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως 31/1/2019)

ΘΕΜΑ 25ο Περί κίνησης της διαδικασίας της σύνταξης της μελέτης Τοπικού χωρικού Δήμου Σαμοθράκης. (επειδή η συζήτησή έχει αναβληθεί 2 φορές λόγω ματαιωθείσας συνεδρίασης και πρέπει να δρομολογηθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού που αφορά ενταγμένη πράξη στο ΕΣΠΑ)

ΘΕΜΑ 26ο Περί παραχώρησης χώρου για εκμάθηση παραδοσιακών χορών. (επειδή η συζήτησή έχει αναβληθεί 2 φορές λόγω ματαιωθείσας συνεδρίασης και θίγονται τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων πολιτών)

ΘΕΜΑ 27ο Περί έγκρισης κατανομής Δ’ Δόσης για Λειτουργικές δαπάνες Σχολείων έτους 2018. (προκειμένου να μην διαταραχθεί η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων)

ΘΕΜΑ 28ο Περί κατανομής έκτακτης ενίσχυσης για θέρμανση στις σχολικές μονάδες. (προκειμένου να μην διαταραχθεί η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων)

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο