Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 6η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11-2-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 6η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11-2-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη, 8-02-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 523

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 6η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 6η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  11-2-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  13:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτάκτου χαρακτήρα του θέματος της συνεδρίασης» (που προέκυψε κατόπιν του αρίθμ. πρωτ.:  3466/7-2-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με θέμα ¨Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου¨  και έχει επείγοντα χαρακτήρα λόγω δεσμευτικών προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 στ’ Ν. 3852/2010)

 

ΘΕΜΑ: 2Ο « Περί τροποποίησης της αρίθμ. 27/2018 απόφαση του Δημοτικού    Συμβουλίου ¨Περί εισήγησης Εκτελεστικής Επιτροπής για την τροποποίηση ΟΕΥ για την ένταξη  του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’  βαθμού και την στελέχη αυτών με μόνιμο προσωπικό»

 

ΘΕΜΑ: 3Ο «Περί ανάληψης ευθύνης συντήρησης μονοπατιών από το Δήμο μετά την υλοποίηση του προγράμματος «Πολιτιστικά Μονοπάτια» με χρηματοδότηση LEADER»

 

ΘΕΜΑ: 4Ο «Περί γνωμοδότησης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε.»

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο