Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 12η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-4-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 12η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-4-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη, 1-4-2019

Αρίθμ. Πρωτ.:1587

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 12η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 12η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  5-4-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  19:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ: 1ο«Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής εκτίμησης για τον καθορισμό τιμής εκκίνησης για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ»

 

 

ΘΕΜΑ: 2ο«Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 4ου τριμήνου 2018 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 3ο«Έγκριση διαγραφής παιδιού από  το ΚΔΑΠ Χώρας (από 1-2-2019  1η βάρδια)»

 

ΘΕΜΑ: 4ο«’Έγκριση λύσης της από 20/4/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. και του Δήμου Σαμοθράκης με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 5ο«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. και του Δήμου Σαμοθράκης με τίτλο: Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του».

 

ΘΕΜΑ: 6ο Περί έγκρισης εγγραφής παιδιού στο ΚΔΑΠ Χώρας.

 

 ΘΕΜΑ: 7ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ:8ο Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σαμοθράκης για την ανασυγκρότηση των Α’θμιων και Β΄θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Νομού Έβρου.

 

ΘΕΜΑ: 9ο« Περί καθορισμού αμοιβής   δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».

 

ΘΕΜΑ :10ο « Περί καθορισμού αμοιβής   δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».

 

ΘΕΜΑ :11ο Περί έγκρισης διαγραφής νηπίων από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

 

ΘΕΜΑ : 12ο Περί έγκρισης εγγραφής νηπίων στον  Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

 

ΘΕΜΑ 13ο :Περί συμμετοχής του Δήμου στην διοργάνωση θερινού σχολείου στην Σαμοθράκη για το έτος 2019.(ΕΛΚΕΘΕ).

 

ΘΕΜΑ 14ο : Περί έγκρισης διαγραφών λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών από υπαιτιότητα του Δήμου.

ΘΕΜΑ 15ο «Περί αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας καθαριότητας αρχείων και αποθηκευτικών χώρων Σαμοθράκης και έγκριση διενέργειας ανάθεσης αυτής».

 

      ΘΕΜΑ 16ο «Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων τοπικών και εθνικών εορτών και πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 17ο Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΘΕΜΑ 18ο Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Λυκείου Σαμοθράκης.

 

 ΘEMA:19 Ο «Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο διαχειριστικής χρήσης του Δήμου για το οικ. έτος 2018  » .

 

ΘΕΜΑ:20ο Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

 

ΘΕΜΑ:21ο Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου,  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΚΑΡΥΩΤΕΣ».

 

 ΘΕΜΑ:22ο Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ».

 

ΘΕΜΑ: 23ο Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στο πρόγραμμα Αθλητικά μονοπάτια, Καλοκαίρι 2019.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο