Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7-6-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7-6-2019

PDF: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   

Σαμοθράκη, 3-6-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 2695

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 14η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019,( Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να δημιουργηθεί κωδικός εξόδων για ναύλωση πλοίου για μεταφορά απορριμμάτων σε αδειοδοτημένο χώρο της Περιφέρειας (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  7-6-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  20:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ:1ο  «Έγκριση αποδοχής  χρηματοδότησης 40.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στα μηχανήματα του Δήμου κατά τους αποχιονισμούς και την αντιμετώπιση συνεπειών που προκλήθηκαν από θεομηνίες -ΣΑΕ 055

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για αποκατάσταση ζημιών  και καταστροφών που προκλήθηκαν στα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου κατά τους αποχιονισμούς και την αντιμετώπιση συνεπειών που προκλήθηκαν από θεομηνίες -ΣΑΕ 055 (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί 4ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να δημιουργηθεί κωδικός εξόδων για ναύλωση πλοίου για μεταφορά απορριμμάτων σε αδειοδοτημένο χώρο της Περιφέρειας και δημιουργία κωδικών εσόδων- εξόδων για εγγραφή χρηματοδότησης 40.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στα μηχανήματα του Δήμου κατά τους αποχιονισμούς και την αντιμετώπιση συνεπειών που προκλήθηκαν από θεομηνίες -ΣΑΕ 055 (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί τροποποίησης κατανομής χρηματικών υπολοίπων ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να δημιουργηθεί κωδικός εξόδων για ναύλωση πλοίου για μεταφορά απορριμμάτων σε αδειοδοτημένο χώρο της Περιφέρειας (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

ΘΕΜΑ:4ο  «Περί τροποποίησης τεχνικού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019» Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να ενταχθεί η  ναύλωση πλοίου για μεταφορά απορριμμάτων σε αδειοδοτημένο χώρο της Περιφέρειας στο ετήσιο πρόγραμμα και να διαγραφεί από το ετήσιο και το τεχνικό πρόγραμμα το έργο ¨Κατασκευή γέφυρας Μπέλει¨ (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

ΘΕΜΑ:5ο Περί  έγκρισης αναγκαιότητας ναύλωσης πλοίου για μεταφορά απορριμμάτων σε αδειοδοτημένο χώρο της Περιφέρειας.

 ΘΕΜΑ:6ο  Περί ακύρωσης της απόφασης αριθμ. 199/2019 Δ.Σ. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την υλοποίηση του έργου Κατασκευή γέφυρας Μπέλευ στα Θέρμα Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ:7Ο Περί απασχόλησης  υδρονόμου στην περιοχή Μακρυλιών (λόγω της άμεσης αναγκαιότητας άρδευσης των ελαιώνων της περιοχής ).

 

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σαράντος Γεώργιος

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο