Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 17η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 8-9-2020
Αρίθμ. Πρωτ.:4938

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου στην 17η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2020,που θα διεξαχθεί στις 12-9-2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την από 11-3-2020 ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού covid-19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και την αρ.πρωτ.:18318/13-3-2020 (ΑΔΑ):9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που δεν χωρούν αναβολής για τους λόγους που αναφέρονται:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο Σαμοθράκης: Έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών»

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση πορείας υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Σαμοθράκης 2ου τριμήνου-1ου εξαμήνου οικ. έτους 2020»

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση εγγραφής παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για το έτος 2020-2021»

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας και ΚΔΑΠ Λακκώματος για το έτος 2020-2021»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για συγκρότηση 3 μελούς επιτροπής για την εκτίμηση μοναδιαίας αξίας των ζώων- προϊόντων που σφάζονται ή θανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου»

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου Γυμνασίου- Λυκείου στον σύλλογο Φίλων Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΝΕΣΙΣ¨»

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου Γυμνασίου- Λυκείου στον αθλητικό σύλλογο ¨ΝΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨»

ΘΕΜΑ: 8ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (παρ.8 άρθρο 17 Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ A 52/12-03-2012) Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις)

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί ματαίωσης κατασκευής παιδικής χαράς στον οικισμό Χώρα Σαμοθράκης στον κοινόχρηστο χώρο στο Ο.Τ. Γ86 στη θέση Σταυρί και επανακαθορισμός χώρου για την κατασκευή παιδικής χαράς από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σύμφωνα με την αρίθμ. 61780/2-11-2018 απόφαση ένταξης του ΥΠΕΣ»

ΘΕΜΑ: 11ο «Περί αιτήσεως του Τερζόπουλου Πασχάλη για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης για ενοικιαζόμενα δωμάτια στο οικισμό Θέρμων»

ΘΕΜΑ: 12ο «Περί αιτήσεως του Μαυρογιάννη Κωνσταντίνου για διάνοιξη περιμετρικού δρόμου ιδιοκτησίας του στην περιοχή Καμαριώτισσας ΟΤ66 για σύνδεση με κοινόχρηστο χώρο»

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαο
Δημοτικοί Σύμβουλο
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο